ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Bevezető

Tóth András ev. és Meilinger Szilvia ev. kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei és Partnerei személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A webáruházunk használata során vásárlóink által eljuttatott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tóth András ev. és Meilinger Szilvia ev. az adatkezelés tekintetében az általa üzemeltetett webáruházzal kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden: Infotv.) ,az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR) szóló rendelkezéseit veszi alapul.

Amennyiben kérdése lenne jelen webáruházunk adatkezelésével kapcsolatban, elérhetőségink bármelyikén ezt megteheti.

2. Adatkezelők

 1. )

Cég neve: Tóth András ev.
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1044 BUDAPEST, FIUMEI ÚT 8.
Adószáma: 57215736-1-51

Nyilvántartási szám:  55818711
Bejegyző: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítása

Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba vette: BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: XIII/14591/2021/B

 2. )

Cég neve: Meilinger Szilvia EV.
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1044 BUDAPEST, FIUMEI ÚT 8.
Adószáma: 59690634-1-41

Nyilvántartási szám:  57739348
Bejegyző: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítása

Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba vette: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 332674/B/1/2022

Honlap címe: www.microcontroller.hu
E-mail:  rendeles@microcontroller.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 2612868

(továbbiakban: Adatkezelők)

Fogalmak:

 1. Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 2. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 3. Adatfeldolgozó: azok a természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelők megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzik.
 4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 5. Adatkezelő: azok a természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 6. Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 7. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 8. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 10. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 11. ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelők termék- és szolgáltatásértékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek.
 12. Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 13. Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 14. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 15. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 16. Felhasználók: az Adatkezelők által üzemeltetett weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói.
 17. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozókkal.
 18. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 19. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 20. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 21. Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelőkkel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására.
 22. Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelők részére.
 23. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 24. Szolgáltatás: az Adatkezelők által Ügyfeleik, Partnereik és Felhasználóik részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások.
 25. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 26. Weboldal/webáruház: az Adatkezelők által üzemeltetett weboldal/webáruház és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai. 

3.  A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok
3.2.Technikai adatok

Az adatkezelők személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
3.3. Cookie-k (Sütik)

A süti tájékoztató az alábbi oldalon olvasható:

– Süti tájékoztató –

3.4. Cookie elfogadás

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor azzal ellehetetleníti a vásárlás folyamatát. Amennyiben nem szeretné ha huzamosabb ideig tárolná a böngészője a sütiket akkor a böngészője típusától függően az alábbi leírás szerint törölheti azokat.

 1. Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

4. Adattovábbítás 

4.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 
4.2. Az adattovábbítás címzettjei: 

Dro-IT Kft.

Székhely:  8640 Fonyód, Szigligeti utca 10. Telefonszám: +36 20 923 8883

e-mail: hello@utanvet-ellenor.hu

Barion Payment Zrt. 

Cégjegyzékszám: 01-10-048552 Adószám: 25353192-2-43 Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. Postacím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. Telefon: +36 1 464 70 99 E-mail: adatvedelem@barion.com Webhely: https://www.barion.com/hu/ 

gazdasági társaság, mint az Adatkezelők webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója. 

4.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján 

a Címzett jogos érdeke. 

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelők általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések: – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése, – az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja, – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja. 

Az Adatkezelők és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése. 

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását. 

Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá. 

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére. 

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet. 

4.4. A továbbított adatok köre: 

– a vásárlás során fizetendő összeg , vezetéknév, keresztnév, e-mail cím 

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelők birtokába. 

4.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás. 

4.6. A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon. 

4.7. Adatkezelők üzleti vagy marketing céllal nem továbbítanak adatokat harmadik személyeknek. 

4.8. Adatkezelők a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbítanak adatokat. 

5. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

5.1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, kiszállításhoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
E-mail cím Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés
Értesítési telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.Regisztráció nélküli vásárlás esetén nem szükséges megadni.
Számlázási név, cím

(nem magánszemély esetén szükséges adószám is)

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
Kiegészítő adatok A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele.
A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: a honlapon regisztrált valamennyi érintett.

5.2. Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Számlázási név és cím (nem magánszemély esetén szükséges adószám is) A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az elállás, szavatosság kezeléséhez szükséges. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. Ajánlatírás. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
A vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: Nem regisztrált vásárlók.

6. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Regisztrált felhasználó esetén Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám (nem kötelező)
Adószám (nem magánszemély esetén)
Felhasználói fiók kezelése
Rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása
Bevásárlólista kezelése
A regisztrált vásárló adattörlésre vonatkozó kérelméig
Regisztráció nélküli vásárló esetén A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Név
Lakcím
Emailcím
Telefonszám (nem kötelező)
Adószám ( nem magánszemély esetén)
Rendelések teljesítése
Rendelési visszaigazolás küldése
Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció
Ptk. szerinti elévülési határidőig.A rendelés teljesítését követő 5 évig.
Számlázási adatok kezelése Az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont) Név
Lakcím
Adószám (nem magánszemély esetén)
Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása Számviteli törvényben meghatározott határidőig, 8 évig
6.1 A személyes átvétel során az átvételt biztosító partner által kezelt adatok.

A személyes átvétel során a partner részére semmilyen személyes adat nem kerül átadásra. Az adatkezelők által összeállított csomag mindig kizárólag zárt csomagolásban kerül továbbításra a kézbesítő részére, és kizárólag a megrendelő neve és a rendelés száma kerül átadásra.

7. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

7.1. Általános adatkezelési irányelvek.

A Webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, az alábbiak szerint:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről ( Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

8.1. Cégünk harmadik fél részére nem ad át adatokat.
8.2. A Webáruház működtetése során Cégünk az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe.

 

 

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozó tevékenysége Adatfeldolgozás során érintett adatok
FoxPost 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „B” épület Csomagszállítás Név, cím, telefonszám, email cím
Barion Payment Zrt.  1117, Budapest, Infopark sétány 1. Online fizetési szolgáltatás Név, e-mail cím, vásárlás összege (Bankártya adadtok a Barion Payment Zrt. által bekérve)
billingo.hu 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet Online számlázás Név, cím, telefonszám, email cím, adószám (nem magánszemély esetén)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
Csomagszállítás Név, cím, telefonszám, email cím
8.3. Profilalkotás:

A webáruház nem profilozza sem a regisztrált vásárlóit, sem a regisztráció nélküli vásárlóit.

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1.Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

9.2.Hozzáférés joga: 

Az Érintett egyrészt tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelés részleteiről, másrészt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatának rendelkezésére bocsátását is kérheti az adatkezelőktől.

9.3. Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett kérheti az Adatkezelők által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog („ Elfeledtetéshez való jog”)

9.4.1.  Az érintett jogosult arra, hogy bármikor saját maga törölje a felhasználói profilját. Amennyiben törölte a felhasználói profilját, az adatok (korábbi rendelések, etc.) már nem visszaállíthatóak. 

9.4.2. Ha az adatkezelők nyilvánosságra hozták a személyes adatot, azt törölni kötelesek. Törlés esetében az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőkön keresztül eljutott

9.4.3. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a, a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

b, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

c, a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján

d, e jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

9.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőket korlátozza az adatkezelésben, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a, az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát

b, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c, az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

d, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5.2.  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.5.3.  Az adatkezelők az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelőket, amelyeknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ez a jog abban az esetben illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelők a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és erről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:
1374  Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 (1) 3911400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelők kijelentik, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők a szervezeti és technikai lehetőségeikhez képest mindent megtesznek annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsák, melyről az Érintetteket a honlapon tájékoztatja, a hatályba lépést követően az oldal további használatához kell fogadnia a módosításokat, az Adatkezelő által biztosított módon.

2022.11.23